Skip course categories
Skip available courses

Available courses

Ky kurs shërben për të gjithë ata studentë të cilët kërkojnë të fillojnë një karrierë në programim. Ky kurs hedh bazat për të kuptuar shtyllat themelore të programimit të aplikimeve "stand alone" apo embeded programing. Kursi shërben edhe për kalimin në aplikimet web (asp.net).

Në fund të kursit ju do të njiheni me konceptet e mëposhtme:

 • Tipet e objekteve dhe variableve në botën software.
 • Logjikë programimi.
 • Shtyllat themelore te C++ dhe Java.
 • Konceptet fillestare të faqes se internetit në gjuhët me kompilim si ASP.net dhe gjuhët me skript visual basic script, javascript etj.
 • Detajimi i lëndës

Java ne TCT shikohet si kurs i nivelit te dyte te programimit. Mbasi te jete mbaruar niveli i pare i programimit qe eshte C++.

Në qoftë se jeni duke kërkuar një ambjent pune në programim ku përdoret ASP.NET 2.0 në Visual Basic (VB.NET) dhe të zhvilloni në Microsoft Visual Studio ky kurs do t'iu japë aftësitë që duhen për të arritur objektivat.
Ky kurs do t'i demonstrojë punëdhënësve kompetencat tuaj në programim të aplikacioneve në web (web based).

Në mënyrë që të kompletoni këtë kurs, ju duhet të mbuloni materialin e mëposhtëm:

 • Të kuptoni plotësisht ngarkim/shkarkimin (life cycle) e një faqe web.
 • Krijoni aplikacione web me disa nivele (multi layer) duke përdorur vb.net 2.0.
 • Krijoni interfaqe për aplikacionet duke përdorur objektet web dhe HTML përpara (front end) dhe Visual Basic mbrapa (back end).
 • Të lidhen objektet web me databazën.
 • Të zbatoni javascript dhe Ajax në faqe.
 • Të zbatoni siguri programatike në aplikacion.
 • Debug - Gjetje dhe korrigjim gabimesh.

Ky kurs do të ndihmojë IT me drejtim software të vendosen si zhvillues databaze në pozicionet e shumta në IT të bankave, telekomunikacione dhe sigurimeve. Për ju të cilët jeni në fushën software development ndërveprimi me databazën është vital për të vazhduar më tej karrierën tuaj. 

Instalim MS SQL SERVER 2012
Ngritja e një databaze ndërtimi i tabelave relacionale
Import i të dhënave dhe rregullimi i tyre në databazë
DML – Insert, Update, Delete qyeries
Select queries të integruara në:

 • Sub-select
 • Left, Inner Join
 • Where clause

Funksionet Aggregate Group By dhe Having clause
Funksionet e ndërtuara (built in) në SQL SERVER
Ndërtimi i objekteve

SQL SERVER JOB Agent

Administrative:

 • Create Login/User
 • Attach dhe Detach databazë
 • Back up (File & Device): Full, Differential, Transaction Log, Tail of Log
 • Restore: With Recovery,No Recovery

Ky kurs shërben për të gjithë ata studentë të cilët kërkojnë të fillojnë një karrierë në rrjetet kompjuterike.

Ky kurs hedh bazat për të zhvilluar njohuri dhe ekspertizë teknike për t'u aftësuar si specialist rrjeti.

Disa nga temat që do të aplikohen në praktikë janë:

 • Njohuri bazë mbi rrjetet
 • Kabllim i rrjeteve kompjuterike
 • Identifikim dhe testim i kabllimit
 • OSI dhe Klasat e IP
 • IPv4, DNS
 • Subnetting
 • Familjarizim me Switch and Router
 • Command Line
 • Konfigurim i një Switch
 • Menaxhimi i switch-it dhe router-it në distancë (Telnet & SSH)
 • Rrjetet Virtuale ose VLAN dhe krijimi/konfigurimi i tyre në switch
 • Konfigurimi i një lidhje Trunk
 • VTP – VLAN Trunking Protocol
 • Komunikimi i host-eve brenda një VLAN
 • Router (Beginner’s Level)
 • Konfigurim i një Router
 • Router-on- a-stick – Komunikim i VLAN-eve ne Layer 3 nëpërmjet vetëm një router
 • Projekt për ndërlidhjen e vlan-eve në Layer 2 dhe Layer 3
 • Port Security
 • CDP
 • Lokalizimi i një PC nëpërmjet MAC address
 • Troubleshooting ne Layer 2

Ky kurs shërben për të gjithë ata të cilët kërkojnë të zhvillojnë karrierën në rrjetet kompjuterike.
Ky kurs ju plotëson njohuritë dhe ekspertizën teknike për të qenë në gjendje për të marrë përgjegjësi të veçantë si administrator rrjeti.

Nje detajim per lenden:

 • ”Layer 2”, Prezantimi i protokolleve te perdorura dhe konfigurimi i tyre në switch.
 • IPv4, Fillimi dhe Fundi i saj. Projektime dhe Konfigurime te ketyre adresave ne rrjetet kompjuterike.
 • Protokolle te rutimit ne “Layer 3”.
 • Konfigurimi i ACL.
 • Konfigurimi i NAT.
 • Konfigurimi i VPN, dhe protokolleve te routimit, RIP, OSPF, BGP.
 • Domain Name Service (DNS), konfigurime dhe testime.
 • Certifikatat SSL.
 • Firewall, konfigurime dhe testime.
 • Siguria e rrjeteve.
 • Konfigurimi i MikroTik

Qëllimi i kursit është që të jape bazat per pergatitjen e administratorëve të Server-it 2012

Kursi fokusohet në tre aspekte kryesore - komunikimin, hartimin dhe implementimin e Active Directory. Ju do të zhvilloni njohuri teknike bazë për t'u aftësuar në marrjen e përgjegjësisë së veçantë brenda një ekipi administratorësh serveri 2012.

Ky kurs bazohet në njohuri specifike mbi teknologjinë e Server 2012, që përdoret në ambjentet e punës, duke marrë shembuj konkrete për cdo pikë që studion.

Disa detaje nga ky kurs:

 • Prezantimi i Active Directory Server 2012.
 • Diagrami i Active Directory Server 2012
 • Objektet e Active Directory Server 2012
 • Konfigurimi i DNS në Server 2012
 • Krijim dhe mirëmbajtje e objekteve te Active Directory Server 2012.
 • 6.Group Policy i Active Directory Server 2012
 • Instrumentat e Group Policy të Active Directory Server 2012
 • Konfigurimi i roleve te tjera të Active Directory Server 2012
 • Mirëmbajtja e ambjentit të Active Directory Server 2012

Ky kurs i ofrohet të gjithë personave të interesuar për njohuri të thelluara në sistemin operativ Linux:

Nje detajim se cfare do te zhvillohet gjate ketij kursi e gjeni me poshte:

 • Prezantimi i Sistemit operativ Linux
 • Linux Kernel
 • Operating the Linux filesystem
 • Maintaining a Linux filesystem
 • Advanced Storage Device Administration
 • Configuring Raid
 • Installing and Managing Software
 • Basic/Advanced Networking configuration
 • Troubleshooting network issues
 • Backup operations
 • Automating System tasks
 • OpenSSH
 • Domain Name Server
 • Web Services
 • File and Service Sharing
 • OpenLDAP

Ky kurs eshte i dobishem per të gjithë ata individe që jane te interesuar të fillojne një karrierë në IT.
Pas ndjekjes se ketij kursi mund te punosh si: Teknik IT, ne mirëmbajtjen e kompjuterave në kompani private dhe institucione shtetërore.

JavaScript është një gjuhë programimi i përdorur, në më të shumtën e rasteve, për zhvillim e rrjetit nga ana e klientit .

JavaScript është një gjuhë programimi e bazuar në prototip , dinamikeweakly typed me funksione e klasit parë. JavaScript është i influencuar nga disa gjuhë të tjera dhe u projektua për të ngjar me Java, por për të qënë i thjeshtë për të përdorur edhe për ata që nuk janë programues. Gjuha është shumë e njohur për përdorimin e saj në faqet e rrjetit (ang. web pages), por përdoret dhe për të aftësuar hyrjen e script-eve te objektet e ngulitura (ang. embedded objects) në programe të tjera.

Pavarsisht nga emri, JavaScript nuk është i lidhur me gjuhën e programimit Java; megjithse të dy kanë një ngjashmëri me sintaksin e C-së. Gjuha u riemërua nga LiveScript në një marrëveshje ko-marketingu midis Netscape dhe Sun në këmbim për Netscape që të ndërtonte Java runtime të Sun me shfletuesin e tyre, që dominonte në atë kohë.

Ky kurs synon të aftësojë studentë dhe kërkues të fushave të ndryshme në analizimin e të dhënave në SPSS  si dhe interpretimin e raportimin e rezultateve.  
Seancat e trajnimit  janë praktike dhe do tju pajisin me njohuri dhe aftësi në hartimin e variablave të studimit, hedhjen dhe importimin e të dhënave, analizimin statistikor të të dhënave numerike dhe cilësore, ndërtimin e tabelave dhe grafikëve, etj.
Pjesëmarrësve ju mundësohet instalimi i programit  SPSS. dhe pajisja me çertifikatë në bazë të performancës së tyre.

Qëllimi i kursit është t'i prezantojë studentet me njohuri te avancuara ne programin MS Excel.

Ky kurs do u sherbeje të gjithë atyre personave qe jane të interesuar për të mësuar Microsoft Excel me drejtim bankar, si per studentet aktual dhe per ata persona  tashmë të punësuar.

Disa nga ceshtjet kryesore qe do te trajtohen jane:

 • Formulat e ndërlidhura dhe raportimi
 • Verifikimi i të dhënave
 • Përpunimi I të dhënave
 • Vargjet e emërtuara
 • Monitorimi I vargjeve
 • Sigurimi i librave të Excel-it
 • Formatimi i Kushtëzuar
 • Grafikë të avancuar
 • Grafikë dinamik dhe interaktiv
 • Faqet komplekse të Excelit
 • Krijimi i lidhjeve në faqet komplekse
 • Praktika me Makro

 

Qëllimi i kursit është t'i prezantojë studentët me njohuri të nivelit të mesëm në programin MS Excel.
Ky kurs i ofrohet të gjithë atyre qe jane të interesuar për të mësuar Microsoft Excel me drejtim bankar, si per studentet aktual dhe per ata persona  tashmë të punësuar.

Disa nga ceshtjet kryesore qe do te trajnohen jane:

 • VLOOKUP formula, INDEX, MATCH Formulas
 • Relative dhe Absolute Cell References in
 • Formulas
 • Lessons Paste Special + Formula Editing Tips And Tricks
 • Format Cells
 • Komanda të tjera
 • Perdorimi i tabelave
 • Formatime me kusht
 • Tabelat Pivot
 • Bazat e grafikeve
 • Filtrat dhe radhitjet e komplikuara
 • Verifikimi

 

Ky kurs i ofrohet të gjithë personave që kanë dëshirë të mësojnë përdorimin e programeve themeltare te kompjuterit : si të shkruajnë në tastierën e kompjuterit me dhjetë gishta, si të përdorin paketën MS Office, më specifikisht MS Word, MS Excel dhe MS Powerpoint. 

Disa pika kryesore  qe do te zhvillohen gjate ketij kursi i gjeni me poshte:

 • Praktikë e të shkruarit me 10 gishta
 • Bazat e përdorimit MS Word
 • Rritje e shpejtësisë së të shkruarit me 10 gishta
 • Përdorimi i MS Word
 • Bazat e përdorimit MS Excel
 • Përdorimi i MS Excel
 • Bazat e përdorimit MS PowerPoint
 • Përdorimi i MS PowerPoint

 

Qëllimi i kursit është që të jape bazat per pergatitjen dhe dizenjimin e një website-i

Kursi fokusohet në tre aspekte kryesore - komunikimin, hartimin dhe implementimin e njohurive per dizenjimin e nje website. Ju do të zhvilloni njohuri teknike bazë ne dizenjimin e nje website ne platformen Wordpress dhe bazat e HTML/CSS.

Ky kurs bazohet ne njohuri specifike mbi dizenjimin e nje website ne CMS duke marre shembuj konkrete per cdo pike qe studjon.

 • Prezantimi dhe instalimi i platformës Wordpress.
 • Administrimi i platformës Wordpress në back-end
 • Krijimi i përmbajtjes së website-it
 • Njohuri mbi ndryshimin e aparencës së website-it me një template Wordpress.
 • Njohuri mbi rregullimin e pozicioneve të moduleve në website.
 • Krijimi i përmbajtjes së website.
 • Prodhimi i një website gati për klientin.